Waddentour

De Waddentour is een toeristische route waarbij de rijke historie van de vier beschermde dorpsgezichten (Ee, Holwerd, Metslawier en Paesens/Moddergat) en de waardevolle omgeving in beeld wordt gebracht. In elk dorp kunnen bezoekers enkele wandelroutes volgen (1 of 2 per dorp) langs de meest bijzondere panden. Deze zijn herkenbaar aan de informatiebordjes die op de gevel of in de tuin van historische panden zijn geplaatst. Ook op de routekaarten van de Waddentour worden de betreffende gebouwen duidelijk aangegeven.

Verbindingsroute

De wandelroutes door de vier beschermde dorpsgezichten zijn onderling weer met elkaar verbonden door een grote route die zowel per fiets, in de auto als te voet kan worden afgelegd. De totale lengte van deze verbindingsroute is ruim zestig kilometer, maar de route kan uiteraard ook in delen worden afgelegd. Bezoekers kunnen daarbij zowel gebruik maken van een analoge als een digitale wegwijzer.

Analoge wegwijzer

Deze bestaat uit vier folders (per dorp één) waarin de verschillende routes zijn weergegeven. Ook is in elke folder de nodige informatie te vinden over het dorp en de bijbehorende wandelroute(s). Deze folders zijn verkrijgbaar bij toeristische informatiepunten.

Digitale wegwijzer

Bezoekers met een smartphone of tablet kunnen gebruik maken van de gebruiksvriendelijke app die ze naar en door deze vier prachtige dorpen begeleidt. De app is te downloaden via de blauwe balk boven aan deze pagina. Na het downloaden hebben gebruikers voor het volgen van de routes geen internet meer nodig. Onderweg kunnen ze via de app veel extra informatie opvragen over de dorpen en hun bezienswaardigheden. Dit kan door de vier cijfers in te toetsen die op de bordjes bij de bijzondere panden staan.

Welkomstbord

Het is uiteraard ook mogelijk om van beide wegwijzers tegelijk gebruik te maken. Overigens is aan het begin van elk dorp ook een groot welkomstbord te vinden met meer informatie over de Waddentour.

Authentiek gebied

De Waddentour is een initiatief van de dorpsbewoners (vertegenwoordigd in de Stichting Waddentour) die op deze manier meer bekendheid willen geven aan het noordelijke deel van de gemeente Dongeradeel en de daarin gelegen dorpen. Dit is namelijk nog één van de meest authentieke gebieden van Nederland, maar bij veel mensen is het nog onbekend.

Hoogbegaafdheid, de meester de baas

Veel leraren kennen de verschillen tussen hoogintelligente en hoogbegaafde leerlingen niet. Dit zorgt voor handelingsverlegenheid. Enerzijds bij het signaleren van de leerling, anderzijds bij het afstemmen van begeleiding op de onderwijsbehoeften en dat in de klas tot uitvoer brengen. Hoogbegaafde leerlingen die onderpresteren worden vaak niet opgemerkt of voor lastig aangezien. Als hoogbegaafdheid wel vroeg gesignaleerd wordt, duikt vaak het vooroordeel op dat hoogbegaafde leerlingen er vanzelf wel zullen komen, waardoor de juiste begeleiding niet wordt gegeven. Dit alles brengt met zich mee dat hoogbegaafde leerlingen last kunnen krijgen van demotivatie, dat ze gaan onderpresteren, zich lastig gedragen of zelfs depressief kunnen worden.

In dit onderzoeksproject is onderzocht of serious gaming kan ondersteunen in het creëren van meer inzicht bij leraren in hoogbegaafdheid en in het effect van hun eigen gedrag in relatie tot een hoogbegaafde leerling. Zodat ze vervolgens hun pedagogisch-didactische vaardigheden met betrekking tot begeleiding van hoogbegaafde leerlingen kunnen verbeteren. Uitgangspunten zijn het vergroten van kennis over het onderwerp bij de leraar en het veranderen van attitude en gedrag door de denk- en belevingswereld van het hoogbegaafde kind te laten ervaren. Interactie en een open houding zijn belangrijke randvoorwaarden. Gaming is een methodiek voor het verbeteren van de interactie en participatie. De game als concrete tool, versterkt met een didactische handleiding, stimuleert de motivatie om te ontdekken wat onderlinge verschillen zijn. Internationaal onderzoek heeft aangetoond dat serious gaming succesvol kan worden ingezet in een educatieve, sociale setting.

We hebben een serious game ontwikkelt voor twee spelers: de leraar en de hoogbegaafde leerling. Een hoogbegaafde leerling en een leraar zoeken elk op hun eigen niveau een weg en creëren daarmee onbekende perspectieven voor hun medespeler. Het resultaat is een verbeterd inzicht in hoogbegaafdheid en onderwijsbehoeften zodat de leraar beter kan begeleiden en het onderwijs beter kan afstemmen op de onderwijsbehoeften van hoogbegaafde leerlingen.